Hoppa till huvudinnehållet!

Dysdon

Maximal luftfördelning med dyskanaler

Dyskanaler förbättrar spridningen av luft och fungerar både för uppvärmd och kyld tilluft. Speciellt när det gäller att få ner luften från höga höjder i exempelvis evenemangshallar såsom sim- och idrottshallar, mässhallar, konserthallar, butiker, lagerlokaler, industrihallar med mera.

Kanalerna är korrosionsfria tilluftsdon och är dessutom kondensfria vid utförande i material som andas. Luften får maximal fördelning då den tillförs över hela kanalens längd. Med våra dyskanaler uppnås optimal omblandning av luften samt små temperaturgradienter i hela rummet.

Genom att anlita Svante Lundbäck för dimensionering av textila dyskanaler, kan du vara trygg med att ställda inneklimatkrav infrias i just ditt projekt. Med typ av installation, luftflöden och tilluftstemperaturer, ställda klimatkrav samt rummets fysiska förutsättningar som ingångsdata, dimensionerar vi dyskanalerna utifrån två olika grundmodeller:

  • Hybrid dyskanal där en genomsläppligt textil förses med dysor. Resultatet blir att ett delflöde tillförs via textilen och resterande via dysorna. Hur mycket respektive delflöde utgör avgörs av förutsättningarna i respektive projekt enligt ovan. Till våra hybrida dyskanaler används våra material GreenWeave och MultiWeave.
  • Tätt material där all luft tillförs via dysorna. Till våra täta dyskanaler används vårt s.k. ZeroWeave-material.

Strömningsbilderna hos en dyskanal kan variera beroende av hur mycket luft som tillförs via dysorna samt avståndet mellan dem. Ju tätare placering desto längre kastlängder uppnås. Nedanför kan du se tre konfigureringar på dysorna, vilka resulterar i olika typer av inblåsning:

1. Diffus inblåsning

Genom att låta ett litet delluftflöde tillföras via ett fåtal dysor per löpmeter textilkanal, kan man åstadkomma en mer dynamisk strömningsbild jämfört med traditionell lågimpulsventilation, men fortfarande med oförändrad dragfri luftfördelning. Denna metod är speciellt lämplig i lokaler som har lite högre komfortkrav.

2. Diffus & riktningsbestämd inblåsning

Med ökat antal dysor per löpmeter och ett större delflöde den vägen, blir strömningsmönstret mer turbulent. Med den här strömningsbilden börjar vi komma in på installationer med kraftigare övertemperatur på tilluften, eller där man har behov av långa kastlängder.

3. Riktningsbestämd inblåsning

Utförande för renodlat omblandande system där hela luftflödet tillförs via dysorna.  Ett ytterst effektivt sätt att trycka ner såväl uppvärmd och kyld luft från höga höjder (typiskt 10-12 m). Med traditionella lösningar är installationer på den här höjden är ofta tunga, framför allt vid större kanaldimensioner. Här har dyskanaler i textil en stor fördel eftersom vikten normalt är en bråkdel och många kanalmetrar får plats på samma vända med liften.

Ovanstående sammantaget med att vi har flera olika dysdimensioner samt att dysorna vid dimensioneringen placeras valfritt över dyskanalens yta, gör att vi har ett oändligt antal kombinationer att tillgå. På så sätt har vi också stora möjligheter att leverera det vi strävar efter – att tillföra rätt mängd luft till rätt plats och med rätt hastighet.

Flertalet fördelar med våra Dysdon:

  • Vid dimensioneringen anpassar vi kastlängder och tryckfall utifrån varje specifik lokal och behov
  • Flera olika dysdimensioner – placeringen av dysorna görs individuellt för varje nytt projekt
  • Valfria kanallängder och dimensioner – alla våra projekt tillverkas på kundorder
  • Låga ljudnivåer
  • Lätta material till nytta både för transporter och installation
  • Kostnadseffektiva