Hoppa till huvudinnehållet!

Här är allt du behöver veta om textila dysdon

Kategori: Nyheter

Textila dysdon- egenskaper 

Våra textila dysdon, även kallade textilkanaler eller textildon, tillför luft helt eller delvis via munstycken (dysor). Dysdonen klarar av att trycka ner luft för ventilation, kylning och uppvärmning även från hög höjd. Tack vara att dysorna är tätt placerade längs med hela textilkanalen och att textilkanalens längd anpassas till rummets längd, ger de en extremt jämn luftfördelning i hela lokalen. Att materialen dessutom är mycket lätta och väldigt enkla att hantera är ytterligare en anledning att välja textila dysdon, framför allt vid installationer med stora kanaldimensioner och höga montagehöjder. Många meter textilkanal får plats på en lift och sammantaget sparar man både montagetid och tunga manuella arbetsmoment.

Vi levererar textila dysdon till alla tänkbara miljöer med typisk installationshöjd > 4 m inom allt från publika lokaler såsom butiker, event-, idrotts- och simhallar, till lager- och industri- och processlokaler.

Vad är textila dysdon?

Textila dysdon är en textilkanal eller textildon som försetts med dysor. Dysorna tillför luften med hög hastighet vilket gör att luften kan nå ut långt i rummet. Luften river med och blandar runt omgivande rumsluft, och därmed uppnås en s.k. omblandande ventilation.

Materialet i själva textilkanalen kan vara allt från ett genomsläppligt material som släpper igenom ett delluftflöde (dysorna tillför resterande del) till ett helt tätt material där all luft tillförs via dysorna. Det sistnämnda brukar i dagligt tal gå under namnet ”underhållsfria textilkanaler”. De material som vi arbetar med är:

Valet av material är främst beroende av luftflöde, vilka klimatkrav som ställs samt rummets fysiska förutsättningar, exempelvis installationshöjden.

Vad gäller dysorna så finns de i olika dimensioner och utföranden. Vi levererar fasta dysor i dimension Ø12, 18, 24, 60 mm samt en ställbar Ø48 mm-dysa som kan vinklas +/- 30° och roteras runt sin egen axel. Dysdimension samt hur tätt dysorna placeras, är tillsammans med bakomliggande tryck och tilluftstemperatur avgörande för hur långa sträckor vi når med luften. Vid projektering kan vi placera ut dysorna valfritt och styra luften dit den gör nytta.
Sammantaget ger denna typ av ventilationslösning en enormt stor flexibilitet vilket gör att vi kan leverera lösningar till i princip alla typer av lokaler med behov av omblandande ventilation!

Exempel på hur lufthastigheten för isotherm luft ändras med dysdimension.
Exempel på hur lufthastigheten för isotherm luft ändras med dysdimension. 18 mm dysa till vänster (0,23 m/s) och 24 mm-dysa till höger (0,35 m/s). I övrigt samma flöde, tryck och kanalplacering.
Exempel på uftdistribution genom dysor.
Luftdistribution genom tusentals dysor ger en extremt bra luftfördelning och jämn temperatur i hela lokalen.
Dysdon
Våra dysmodeller: Ø12 mm, 18 mm, 24 mm och 60 mm samt 48 mm ställbar.

Montage av dysdon

Textila dysdon levereras oftast i runt utförande, men kan precis som våra andra textilkanaler och textildon fås i halvrund eller kvartsrund form. Runt utförande monteras i Safetrack alu-skenor, antingen med enkel- eller dubbel skena, eller vid riktigt stora kanaldimensioner med trippelskena. Möjlighet till montage med wire finns också. Även om det sällan förekommer kan det vara en fördel vid speciella förutsättningar, t.ex. om åtkomst för takinfästningar är begränsad.

Montage med enkel-, dubbel- eller tredubbel skena. Dubbel och tredubbel skena kan monteras med lösa skenfästen lika enkel skena, men montagebåge DualArch enligt bild ovan är att föredra. Montagebågar finns från dim Ø400 och uppåt. 

Skillnaden mellan enkel och dubbel (eller tredubbel) skena är att med dubbel skena behåller undre halvan formen vilket gör att man från golvnivå knappast märker om kanalen är trycksatt eller ej. Utöver ett stabilare montage och en bättre finish vid nollflöde, undviker man också nötande kontakt med kringliggande installationer, t.ex. om textilkanalen går genom fackverk.

Ex. på montage med dubbel Safetrack skena med DualArch montagebågar – Rosvalla Arena, Nyköping. Textilkanalen längst fram är inte i drift vilket märks då övre halvan har sjunkit ihop, medan bakomliggande har luft

Riktlinjer för projektering av textila dysdon

OBS! Informationen är vägledande. Kontakta oss så hjälper vi till med detaljerad rådgivning och projektering baserat på uppgifter om just ditt fall.

Kanaldimensioner: Valfritt, följer normalt spirostandard
Max längd:> 100 m (skarvas per ca 5 m)
Luftflöde per m:> 100 l/s*
Tryckfall:Typiskt 60-120 Pa
Kylning/uppvärmning:Ja – normalt ΔT inom ±10 °C
Övriga komponenter:Böjar, knäckar, T-stycken, reduceringar etc
*Beror på installationsmiljö. Normalvärde för t.ex. butiker/sporthallar med kanalplacering 4-7 m över golv ca 20-60 l/s. Högre kanalplacering eller installationer med lägre klimatkrav klarar högre belastning.

Läs mer om textila dysdon

Referens Rosvalla Arena
Luftdistribution lager del 1
Luftdistribution lager del 2
Luftdistribution lager del 3